Bases concurs Innova’t

Bases de la convocatòria

La Fundació convoca la tercera edició del concurs d’innovació per a tots els professionals de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa que desitgin aportar les seves idees innovadores en les categories següents:

 • Salut digital
 • Seguretat dels professionals i de les persones
 • Millora de processos
 • Salut i entorn
 • Sostenibilitat energètica

El Concurs d’Innovació té com a objectiu promoure la cultura de la innovació a la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i aconseguir projectes innovadors, amb l’objectiu d’impulsar un canvi de cultura cap a la creativitat.

L’atorgament dels premis es regirà per les condicions que s’especifiquen a continuació, que inclouen els criteris d’elegibilitat per participar-hi, els criteris de selecció per designar els finalistes i els guanyadors, el contingut de les propostes i altres condicions.

Es lliurarà un premi absolut per a la millor proposta, escollida per un comitè científic format per:

 • Representants d’entitats científiques
 • Representants del teixit econòmic i empresarial de la Garrotxa
 • Representant de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

Aquest premi constarà de l’acompanyament per portar a terme la idea durant el 2024/25 així com l’alliberament d’hores per a poder portar a terme la idea.

El comitè científic podrà declarar desert el concurs, si considera que no hi ha cap proposta de suficient qualitat o que no encaixi amb les bases del projecte.

Poden ser candidates al premi les persones sol·licitants que treballin a la FHOCG i que presentin un resum d’una experiència innovadora vinculada a qualsevol dels categories especificades.

L’enviament de resums al Concurs Innova’t no és incompatible amb la seva presentació en altres jornades i congressos o la publicació en revistes científiques.

L’estructura ha de ser la següent:

 • Títol i resum del projecte
 • Dades dels autors
 • Problema o necessitat detectada
 • Solució proposada
 • Breu descripció de l’objectiu de la proposta.
 • Mètode
 • Resultats esperats

Podeu descarregar-vos la plantilla de presentació del projecte aquí

Cada persona pot enviar com a màxim una idea com a autor principal.

Els projectes s’han de redactar en català.

Els projectes s’han d’enviar a l’adreça innovacio@hospiolot.cat abans del diumenge 7 d’abril de 2024.

Mitjançant la presentació del projecte, els candidats assumeixen els compromisos següents:

 • Accepten i compleixen les bases del concurs.
 • La informació aportada és fidedigna.
 • Són els autors intel·lectuals de les idees que presenten i no han fet ús d’informació privilegiada registrada sense els permisos corresponents.
 • Els autors es fan responsables de qualsevol reclamació sobre propietat intel·lectual o utilització de domini privat, mantenint indemne a l’organització del concurs davant de qualsevol possible reclamació.
 • Tenen el compromís de lliurar la informació addicional que es pugui requerir i no sigui confidencial.

L’avaluació de les experiències presentades es farà atenent exclusivament al seu valor innovador, tot avaluant-ne l’impacte, la factibilitat i viabilitat, i a la novetat.

 • Impacte: valoració del potencial de millora pels beneficiaris (pacients, professionals i/o organització, millora de la qualitat de vida, qualitat assistencial, reducció de temps i costos).
 • Factibilitat: aquest criteri mesura el grau de capacitat real de l’organització en la implementació de les mesures proposades.
 • Viabilitat: aquest criteri avalua la disponibilitat o no dels recursos necessaris (econòmics, de persones, d’eines, espais, etc.).
 • Novetat: originalitat i caràcter innovador.

La resolució i el lliurament dels premis es faran durant el segon trimestre del 2024. 

Les persones seleccionades es comprometen a autoritzar la FHOCG a presentar la  proposta a la Jornada d’Innovació i la difusió posterior del seu treball a través de qualsevol dels canals de comunicació institucionals.

Aquesta autorització comporta el compromís de la FHOCG de no cedir les imatges a cap altra empresa, a no utilitzar-les amb cap finalitat comercial i a no incloure-les en cap campanya publicitària.

Tanmateix, els titulars del projecte guanyador es comprometen a difondre i publicitar la imatge de la FHOCG, en la forma que aquesta li indiqui, en el marc dels esdeveniments en què pugui participar el seu projecte guanyador en un futur.

La participació dels concursants en el “Concurs Innova’t 2024” no implica cap cessió ni cap concessió de cap tipus de dret ni llicència sobre els projectes a favor de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, pel que tots els drets de propietat intel·lectual o industrial dels projectes presentats continuaran essent propietat dels concursants.

Tots els implicats al concurs estan sotmesos a contractes de confidencialitat. En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals que es proporcionin en el marc de la participació del concurs d’innovació promogut per l’Hospital seran incorporades a un fitxer amb l’exclusiva finalitat de la correcta organització i desenvolupament del concurs. Un cop finalitzat el concurs l’Hospital es compromet a eliminar totes les dades de caràcter personal.

El fet de concórrer a la convocatòria suposa l’acceptació de les seves bases i de la decisió del Gabinet de Desenvolupament i del jurat, i la renúncia a qualsevol tipus de reclamació.