Àrees assistencials

Consells i vacunacions
Consultes externes
Diagnòstic per la imatge
Farmàcia
Hemodiàlisi
Hospital de Dia Mèdic-Oncològic i Quirúrgic
Hospital de dia Rehabilitador
Hospitalització
Laboratori
Quiròfan / procediments
Rehabilitació
Sala de parts
Urgències
Altres serveis