Consultes externes

L’àrea de consultes externes és el conjunt d’espais destinats a l’assistència sanitària de pacients que no requereixen internament per tal de seguir el seu procés ambulatori.
L’àrea de consultes externes abraça un horari de dilluns a dijous de 8h a 20 hores i els divendres de 8h a 15h. D’altra banda, el sistema de citació permet programar diverses visites i/o proves simultàniament. La citació es fa en funció de les agendes disponibles i procurant agrupar-les per evitar desplaçaments a l’usuari/ària.
L’àrea consta de 36 consultoris en una sola planta
Hi ha diverses sales d’espera que proporcionen intimitat al pacient i eviten aglomeracions i soroll ambiental.
La majoria de consultoris són polivalents i permeten realitzar consulta de diverses especialitats, a excepció d’aquelles que per l’utillatge han de ser d’ús exclusiu.
La història clínica està informatitzada i tots els professionals poden accedir-hi .

La història clínica informatitzada comprèn el conjunt de documents relatius als processos assistencials de cada persona, amb la identificació del personal sanitari que ha intervingut en ells, amb l’objectiu d’obtenir la màxima integració possible de la documentació clínica de cada persona.
Tots les persones tenen el dret a que quedi constància de la informació relativa a tots els seus processos assistencials. És un dret i un deure dels professionals registrar a la història clínica de la persona totes aquelles anotacions que es considerin rellevants per a l’atenció continuada de la persona i la seva família.
L’ompliment de la història clínica, en els aspectes relacionats amb l’assistència directa a la persona, serà responsabilitat dels professionals que intervinguin en ella.
El personal que accedeix a les dades de la història clínica en l’exercici de les seves funcions queda subjecta al deure del secret. El personal sanitari assignat com a responsable de l’atenció de la persona farà constar obligatòriament els antecedents personals, al·lèrgies a medicaments, tractament actual i les dades clíniques més rellevants.

ATENCIÓ A LA PERSONA

Quan el pacient arriba a l’àrea de consultes externes és imprescindible passar per un sistema de lector informàtic que  reconeix la seva arribada per poder ser atès. Haurà de passar la targeta sanitària, DNI o bé el full de citació per aquest lector que li dispensarà un tiquet amb un codi alfanumèric. Seguidament haurà d’esperar que el codi indicat surti en una de les pantalles d’informació que hi ha instal·lades a les diferents sales d’espera que autoritzarà la seva entrada i l’indicarà el despatx/sala on s’haurà de fer la visita especialitzada o la prova funcional complementaria al diagnòstic.
Es dona assistència a particulars, a mútues, entitats asseguradores i a la sanitat pública.
Si s’ha de venir per una primera visita s’avisarà del dia i hora de citació per carta o per telèfon. Si es tracta d’una prova complementària se seguirà el mateix procediment.
Si no es pot venir el dia de la citació, s’ha de comunicar al Servei de Consultes Externes el més aviat possible per tal de procedir al canvi de dia i hora.
També s’ha d’avisar en cas de produir-se un canvi de domicili.
Telèfon: 972.27.52.00 de 13h a 18h, de dilluns a divendres.
Davant de qualsevol dubte o problema cal adreçar-se al personal de recepció de consultes externes.

– Si es pertany a la Seguretat Social és imprescindible que es porti la targeta d’identificació sanitària (TIS) per poder-se visitar.
– Si es pertany a alguna mútua, és necessària la conformitat d’aquesta per poder realitzar la visita programada.
– Si la targeta és una “targeta cuida’m” adreçar-se al personal de recepció de consultes .
És convenient que si es tenen documents que facin referència a malalties. patides cal aportar-los al moment de la visita.
– Si es necessita un justificant conforme s’ha visitat, cal solicitar-lo al sistema de lector informàtic.
– Si la citació és per a una prova, no oblidar-se de seguir totes les indicacions anotades a la citació i seguir les normes de la preparació. Procurar venir amb un sol acompanyant.

El temps necessari per a la realització de les visites depèn de cada especialitat. Es considera el temps que requereix cada visita i la pressió assistencial que pateix cada especialitat. Es prega que a les àrees d’espera no es parli en veu alta. Cal desconnectar els telèfons mòbils mentre s’estigui a les àrees d’espera i durant la consulta.

Tots els professionals que utilitzen la història clínica tenen l’obligació de mantenir la confidencialitat tant dins l’hospital com un cop finalitzada la relació laboral.
Consentiment informat: la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa aplica, en els processos terapèutics o diagnòstics, el consentiment informat .

– Mitjançant el metge de capçalera, especialista o mútua

Per a la realització d’una primera visita, el metge de capçalera derivarà el pacient a l’Hospital mitjançant una sol·licitud de visita que arriba directament al centre. Posteriorment el pacient rebrà la notificació del dia i hora de la visita per correu o telèfon. Si es pertany a alguna mútua és necessària la conformitat d’aquesta per poder realitzar la visita programada.

– Mitjançant el Servei d’Urgències 

 Una vegada s’ha atès el pacient al Servei d’Urgències de l’Hospital, i si el metge ho indica, es programarà una visita a consultes externes.

– Mitjançant l’àrea d’Hospitalització

En el moment de l’alta hospitalària es concertarà una propera visita a Consultes Externes, per tal de fer el seguiment del procés del pacient.

L’Hospital d’Olot compta amb un sistema d’avisos als usuaris sobre les seves cites mèdiques a consultes externes i a diagnòstic per la imatge. Tots els pacients reben dos missatges: el primer és la confirmació del dia i l’hora de la cita per a una visita o una prova i cinc dies abans d’aquesta, s’envia un recordatori. Per comprovar si les dades que té el centre són correctes, cal adreçar-se a qualsevol recepció de l’hospital, enviar un correu electrònic (consultesexternes@hospiolot.cat) o trucar al 972.27.52.00 de 13h a 18h, de dilluns a divendres.

Si s’està embarassada o es precisa d’una revisió ginecològica i es vol visitar a l’Hospital d’Olot només cal trucar a consultes externes al telèfon 972.27.52.00 i demanar una primera visita amb la llevadora.

CARTERA DE SERVEIS

Activitat especialitzada

Proves complementàries

EQUIP

Cap Administratiu
Maria del Mar Roca Reixach

Cap Unitat Infermeria
Rut Coromina Marguí

El capital humà assignat al servei:
Metges i metgesses
Infermeres
Tècnics i tècniques de Cures Auxiliars Infermeres
Administratius i administratives

CONTACTE

Hospital d’Olot i General de la Garrotxa – Consultes Externes 972 27 52 00 de dilluns a divendres, de 13h a 18h.