Diagnòstic per la imatge

La radiologia és l’especialitat basada en el diagnòstic i tractament dels pacients mitjançant tècniques guiades per imatge. L’Hospital d’Olot compta amb radiologia simple d’urgències i alguns determinats tipus de tomografia computeritzada (TC) les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. La resta d’exploracions s’ajustaran als horaris de programació previstos segons les agendes de dilluns a divendres.

ATENCIÓ A LA PERSONA

El pacient ambulatori que està programat per una prova de radiologia s’haurà de dirigir al Servei de Diagnòstic per la Imatge. Haurà de passar la targeta sanitària per un sistema automàtic d’admissió i s’esperarà a la sala d’espera.
L’administratiu del servei serà la persona que trucarà al pacient per donar-li el dia i hora de l’exploració. A més, és la persona a qui cal adreçar-se en cas de dubte i serà qui donarà la informació necessària o s’adreçarà al professional més adequat per atendre la necessitat requerida.

– Consultes externes
– Hospitalització
– Urgències
– ABS St. Joan les Fonts / Vall de Bas
– ABS Olot
– ABS Besalú
– Mútues
– PDPCM (Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama )

CARTERA DE SERVEIS

L’ortopantomografia és una tècnica radiològica, que utilitza els raigs X per obtenir imatges dels maxil·lars, la mandíbula i les dents. Aquesta permet fer un diagnòstic del pacient.

És la prova diagnòstica més àmpliament utilitzada. Es fan servir raigs X per obtenir imatges del cos en format digital. Sobretot, serveix per examinar estructures denses com els ossos o teixits com els pulmons.

L’ecografia és una tècnica diagnòstica, indolora i no invasiva que utilitza ones d’ultrasons per visualitzar òrgans i teixits tous de l’organisme.

És una prova radiològica que utilitza raigs X per estudiar els òrgans interns del cos humà. Pot utilitzar-se amb o sense substàncies de contrast. L’aparell té forma d’arc amb una llitera en la qual s’estira el pacient.

La mamografia és una tècnica radiològica que permet el diagnòstic de les malalties de la mama mitjançant dosis baixes de raigs X.

Proves digestives, urològiques i ginecològiques:

És l’estudi de la uretra i la bufeta. S’utilitza per detectar la presència de malalties com ara processos inflamatoris, estenosi (estretaments), incontinència urinària, traumatismes, valoracions post quirúrgiques i tumors benignes i malignes de la zona.

L’ènema opac avalua el tracte gastrointestinal inferior, és a dir, el còlon, també anomenat intestí gros. De vegades també pot incloure un segment del tram final de l’intestí prim.

L’histerosalpingografia és una tècnica radiològica que s’utilitza en les exploracions de la cavitat uterina i les trompes de Fal·lopi. Tècnica utilitzada per estudi esterilitat.

La urografia és una prova per valorar el funcionalisme renal i sistema excretor que utilitza raigs X.

Trànsit intestinal (TI)
És l’estudi del tracte gastrointestinal superior que inclou la faringe, l’esòfag, l’estómac i el duodè (TEGD); si s’amplia a tot l’intestí prim s’anomena trànsit intestinal (TI).

Intervencionisme:

És una punció d’una lesió amb agulla gruixuda de tall, guiada per ecografia o TC. S’aplica un anestèsic local per adormir la pell, un cop adormida es fan diverses puncions a la zona, i les mostres extretes es porten al laboratori per fer el seu estudi d’anatomia patològica (biòpsia).

Consisteix en la introducció d’una agulla fina fins la lesió a estudiar amb l’ajuda de la palpació, l’ecografia o la TC. L’agulla està connectada a una xeringa i s’aspira una petita quantitat de líquid per tal d’analitzar les cèl·lules. És una aspiració amb una xeringa obtenint una petita mostra que s’envia a analitzar (citologia).

DOCUMENTACIÓ

Una part important és facilitar al pacient o als seus representats legals la informació sobre les tècniques que se li han d’aplicar, el risc que pot comportar la nostra actuació i els efectes secundaris. Tot això queda reflectit en un document que s’anomena “consentiment informat” que el pacient haurà de signar com a manifestació que ha rebut la informació. Aquí es poden consultar tots els consentiments informats necessaris per a l’àrea de diagnòstic per la imatge:

– Biòpsia de mama amb agulla gruixuda
– Biòpsia hepàtica
– Biòpsia pulmonar
– Biòpsia Prostàtica
– Colecistostomia
– Drenatge de col·leccions
– Exploració radiologica
– Procediment tomografia computeritzada
– Punció percutània amb agulla fina
– Realització de la radiologia a pacients embarassades
– Urografia intravenosa

Protecció radiològica respecte als pacients

Protecció radiològica en gestants
A les dones en edat fèrtil es preguntarà sobre la possibilitat d’estar embarassades i, en tot cas, si l’exploració no és urgent, s’aplicarà la “regla dels 10 dies” (aplaçar l’examen al període dels 10 primers dies després de l’inici de la menstruació).
A totes les sales del servei de radiologia hi ha cartells amb el missatge d’alerta a les gestants, per tal que avisin als professionals abans de fer l’estudi.
Informar del risc genètic i somàtic de les radiacions. Els beneficis de l’exploració radiològica han de ser sempre superiors als riscos que comporta.
Prèviament, la gestant serà informada del risc/benefici de l’estudi radiològic i signarà el consentiment informat.
Document del consentiment informat per a la realització de la radiologia en pacients embarassades

Protecció radiològica en pediatria.
Els pacients pediàtrics són més radiosensibles que els adults, i tenen major temps per a rebre exposicions radiològiques (acumulació de dosi) i per a expressar-ne els efectes secundaris.
Els beneficis de l’exploració radiològica han de ser sempre superiors als riscos que comporta

És molt important confirmar la preparació correcta per la prova a realitzar (si és que cal) i  seguir les recomanacions següents.

EQUIP

Cap del servei
Lluïsa Gifre Bassols
Metges/esses adjunts al servei
Els especialistes que atenen a l’Hospital d’Olot són de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
Tècnics i tècniques en imatge pel diagnòstic:
Francesc Aulinas Jundà
Silvia Mónica Aguilar
Roser Brosa Juvanteny
Núria Fulquet Clavero
Mercè Olivet Colomer
Irene Vilacoba Canal
Albert Planas Canal
Lourdes Camps Castellanas
Tània Rueda Gutiérrez