Estructura organitzativa

Jurídicament, la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa és una entitat sense ànim de lucre que es regeix per la Legislació de Fundacions (Llei 5/2001).

Com a entitat associada al Consorci de Salut i Social de Catalunya, la Fundació de l’HOCG ha de respectar un seguit de recomanacions per a l’aplicació de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Informació Institucional

Informació Econòmica

L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa té participació en diferents entitats relacionades amb l’activitat sanitària, a més de mantenir col·laboracions amb institucions assistencials, centres docents i associacions. L’HOCG té l’objectiu de donar a la població de la Garrotxa una atenció sanitària i sociosanitària integral, de qualitat i orientada a l’usuari.

– Contractacions:

· Seguretat

· Punt de vending

Aliances i Participació