Hospitalització

L’àrea d’hospitalització és el conjunt d’espais destinats a oferir una assistència sanitària i sociosanitària durant 24h al dia als pacients que requereixen ingrés hospitalari. L’assistència dels usuaris/àries està garantida tots els dies de l’any.
L’àrea consta de 136 llits: 64 d’atenció al pacient agut i 72 destinats a l’atenció a la cronicitat.

CARTERA DE SERVEIS

La distribució a les unitats d’hospitalització ve definida per l’especialitat de l’ingrés i les característiques específiques dels pacients.

Hospitalització d’atenció a la cronicitat

La llarga estada és un recurs sociosanitari adreçat a l’atenció continuada de persones amb malalties o processos crònics i diferents nivells de dependència, amb diversos graus de complexitat clínica que no poden ser ateses al seu domicili. L’objectiu és millorar la qualitat de vida, la rehabilitació, el control de símptomes i vetllar per una bona atenció en el procés de final de vida.

L’equip humà (metge/essa, infermer/a, treballador/a social, psicòleg/a clínica,educador/a social) atenen el pacient amb el treball interdisciplinar i l’informen periòdicament.

Tríptic llarga estada

ATENCIÓ A LA PERSONA

Quan s’arriba a l’habitació el personal d’infermeria serà qui acollirà i atendrà el pacient, a més d’informar-lo durant la seva estada al centre. Si es necessita ajuda, s’ha de prémer el timbre que hi ha a la capçalera del llit.
L’equip interdisciplinari (metge/essa, infermers, TCAI, psicòloga, treballador/a social…) que atén el pacient l’anirà informant periòdicament en l’horari establert segons l’organització de cada servei. És important que el pacient designi aquella persona que vol que el representi i que rebi les informacions necessàries sobre el seu estat de salut.
Per motius de seguretat es col·locarà un braçalet identificatiu que s’haurà de portar durant tota l’estada al centre.

L’àrea d’hospitalització disposa d’una cap d’unitat

Aquest càrrec comporta la responsabilitat de planificar, organitzar, dirigir i coordinar l’aplicació dels coneixements dels professionals d’infermeria per assegurar una assistència integral i personalitzada d’acord a les necessitats dels malalts. Si el pacient o familiars precisen de qualsevol informació i/o aclariment por dirigir-se a la cap d’unitat.

Horari aproximat dels àpats

Esmorzar: 8:30h
Dinar: 13h
Berenar: 16h
Sopar: 19h

La unitat d’hospitalització 2 està destinada als ingressos de Mitja Estada Polivalent (convalescència, cures pal·liatives ) i subaguts.

Convalescència

Convalescència es tracta d’un recurs sociosanitari i té com objectiu estimular la persona en la recuperació o adaptació a una nova situació derivada de malalties que li han deixat seqüeles o limitacions per portar a terme les activitats de la vida diària. L’estada en aquesta unitat és limitada i està determinada per l’evolució de cada persona.

– Tríptic convalescència

Cures Pal·liatives

Cures pal·liatives es tracta d’un recurs sociosanitari destinat a persones en situació de malaltia avançada o en procés de final de vida, que necessiten tractament continuat en règim d’hospitalització. L’objectiu és el control de símptomes, oferir confort al pacient i donar-li el suport emocional que ell i la seva família necessiten.

Subaguts

Subaguts és un recurs sociosanitari destinat a pacients amb malalties cròniques que es reaguditzen i necessiten un internament de curta durada fins a la seva estabilització. No requereixen alta especialització ni alta intensitat terapèutica, i la malaltia de base és coneguda i està ben diagnosticada sense problemàtica social afegida.

ATENCIÓ A LA PERSONA

Quan s’arriba a l’habitació el personal d’infermeria serà qui acollirà i atendrà el pacient, a més d’informar-lo durant la seva estada al centre. Si es necessita ajuda, s’ha de prémer el timbre que hi ha a la capçalera del llit.
L’equip interdisciplinari (metge/essa, treballador/a social, psicòleg/a clínic) que atén el pacient l’anirà informant periòdicament en l’horari establert segons l’organització de cada servei.
És important que el pacient designi aquella persona que vol que el representi i que rebi les informacions necessàries sobre el seu estat de salut.
Per motius de seguretat es col·locarà un braçalet identificatiu que s’haurà de portar durant tota l’estada al centre.

Horari aproximat dels àpats

Esmorzar: 8:15h
Dinar: 13h
Sopar: 19:15h

Hospitalització assistència de serveis sanitaris aguts

Medicina interna

La medicina interna és una especialitat mèdica que es dedica a l’atenció integral de l’adult malalt.
S’ingressen els pacients que per les seves característiques, per la gravetat de la seva patologia o per la complexitat de l’estudi que requereixen no poden ser adequadament atesos en règim ambulatori.
Els/Les internistes realitzen cada dia una visita mèdica juntament amb la infermera per seguiment i coordinació assistencial.

Cirurgia general

La cirurgia general és l’especialitat mèdica de classe quirúrgica que engloba les intervencions de l’aparell digestiu incloent el tracte gastrointestinal i el sistema hepato-biliar-pancreàtic, el sistema endocrí; incloent les glàndules suprarenals, tiroides, paratiroides i mama. Així mateix inclou la reparació d’hèrnies i eventracions de la paret abdominal.
S’ingressen els pacients que per les seves característiques, per la gravetat de la seva patologia, intervenció o per la complexitat de l’estudi que requereixen no poden ser adequadament atesos en règim ambulatori.
Els/Les cirurgians/es realitzen cada dia una visita mèdica juntament amb la infermera per seguiment i coordinació assistencial.

Urologia

La urologia és la branca de la medicina de classe quirúrgica que estudia l’aparell excretor o aparell urinari en l’home, i la fisiologia i patologia que els són pròpies.
S’ingressen els pacients que per les seves característiques, per la gravetat de la seva patologia, intervenció o per la complexitat de l’estudi que requereixen no poden ser adequadament atesos en règim ambulatori.
Els uròlegs realitzen una visita mèdica juntament amb la infermera per seguiment i coordinació assistencial.

ATENCIÓ A LA PERSONA

Quan s’arriba a l’habitació el personal d’infermeria serà qui acollirà i atendrà el pacient, a més d’informar-lo durant la seva estada al centre. Si es necessita la seva ajuda, s’ha de prémer el timbre que hi ha a la capçalera del llit.
L’equip interdisciplinari (metge/essa, treballador/a social…) que atén el pacient l’anirà informant periòdicament en l’horari establert segons l’organització de cada servei. És important que el pacient designi aquella persona que vol que el representi i que rebi les informacions necessàries sobre el seu estat de salut.
Per motius de seguretat es col·locarà un braçalet identificatiu que s’haurà de portar durant tota l’estada al centre.

Horari aproximat dels àpats

Esmorzar: 8:15h
Dinar: 13h
Sopar: 19:15h

Obstetrícia i ginecologia

El Servei de Ginecologia està format per un equip de ginecòlegs i llevadores dedicat a l’atenció integral de la dona, tant en el seguiment dels processos fisiològics com patològics en la seva salut sexual i reproductiva.
S’ingressen les pacients que per les seves característiques , per la gravetat de la seva patologia, intervenció, o per complexitat de l’estudi que requereixen no poden ser adequadament ateses en règim ambulatori.
Ingressaran urgències relacionades amb l’embaràs i que per la complexitat no poden se ateses en règim ambulatori i les mares ja puerparas que disposaran d’una habitació individual on podran estar amb el seu nadó i el seu acompanyant.
El ginecòleg/a realitzen una visita mèdica juntament amb la infermera per seguiment i coordinació assistencial.
El/la llevador/a sempre que l’activitat de l’àrea obstètrica ho permeti oferirà el control de les gestants ingressades, recolzament a les dones que acaben de parir ajudant-les amb la lactància materna i resolent els dubtes que puguin tenir i suport a nurseria els diumenges i festius.

Pediatria

El Servei de Pediatria ofereix una visita de valoració clínica de control diari al nadó, des del seu naixement fins l’alta. Juntament amb el personal d’infermeria s’encarreguen també de les cures pròpies del nadó, del control de pes i constants, de les cures del melic, el bany i la hidratació de la pell i altres cures que es derivin del pas de la visita.
L’equip d’infermeria de la planta ofereix educació sanitària sobre alletament matern o artificial i del maneig del nadó en general.
S’ingressen els nens i nens que per les seves característiques, per la gravetat de la seva patologia o per la complexitat de l’estudi que requereixen no poden ser adequadament atesos en règim ambulatori.
El/la pediatre realitza una visita mèdica diàriament, juntament amb la infermera per seguiment i coordinació assistencial.

Cirurgia ortopèdica i traumatologia

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia s’encarrega de la valoració clínica, del diagnòstic, la prevenció, el tractament per mitjans quirúrgics i/o no quirúrgics, el seguiment i la rehabilitació adient pel restabliment funcional definitiu de l’atenció del pacient portador de malalties congènites i adquirides, de deformitats, i d’alteracions funcionals traumàtiques i no traumàtiques de l’aparell locomotor i les seves estructures associades.
S’ingressen els pacients que per les seves característiques, per la gravetat de la seva patologia , intervenció o per la complexitat de l’estudi que requereixen no poden ser adequadament atesos en règim ambulatori.
Els servei de COT realitza una visita mèdica diàriament, juntament amb la infermera per seguiment i coordinació assistencial.

Poligrafia

Unitat de patologia mamària

La unitat de patologia mamària treballa per realitzar un treball integral de la patologia de la mama –amb especial atenció al càncer de mama-, des del diagnòstic precoç fins l’alta. La unitat compta amb un ‘Comitè de Mama’ que es reuneix setmanalment per avaluar els casos i establir els procediments a seguir i designar el diagnòstic més precís i personalitzat per a cada pacient.
S’ingressen els pacients que per les seves característiques, no poden ser adequadament atesos de l’Hospital de Dia mèdic polivalent.

O.R.L.

La unitat 4 assumeix l’ingrés de l’especialitat quirúrgica d’otorinolaringologia. L’especialista, en aquest cas l’ORL, realitzarà la visita mèdica, juntament amb la infermera per seguiment i coordinació assistencial.

ATENCIÓ A LA PERSONA

Quan s’arriba a l’habitació el personal d’infermeria serà qui acollirà i atendrà el pacient, a més d’informar-lo durant la seva estada al centre. Si es necessita la seva ajuda, s’ha de prémer el timbre que hi ha a la capçalera del llit.
És important que el pacient designi aquella persona que vol que el representi i que rebi les informacions necessàries sobre el seu estat de salut.
Per motius de seguretat es col·locarà un braçalet identificatiu que s’haurà de portar durant tota l’estada al centre.

Horari aproximat dels àpats

Esmorzar: 8:15h
Dinar: 13h
Sopar: 19:15h

RECOMANACIONS I SERVEIS

Hospitalització

Serveis assistencials

ACCÉS

L’usuari/ària arriba a la unitat procedent de:

· Domicili
· Altres centres

Els pacients que provenen d’altres centres han estat acceptats per l’especialista corresponent.
En tots els casos els pacients arriben amb l’informe d’alta del centre d’origen i altra documentació que el centre considera adient enviar.
L’usuari/ària pot arribar a la unitat derivat de:

· Urgències
· Sala de parts
· Hospital de Dia Mèdic
· Altres

SERVEIS DE SUPORT

Serveis centrals i de suport assistencial

La Unitat de Continuïtat Assistencial dóna suport i fa seguiment dels usuaris amb necessitats de continuïtat de cures a l’alta hospitalària i/o dels usuaris que precisen d’algun recurs a l’alta hospitalària d’aguts. La seva intervenció pot ser protocol·litzada o bé activada pels professionals sanitaris de la unitat (metges/essa i/o infermer/a).
Formen part de la UCA: la UFISS i el PADES

Unitat funcional interdisciplinària sòcio-sanitària (UFISS)

És una unitat funcional interdisciplinària que dona suport a l’atenció integral de pacients geriàtrics i de pacients amb malalties cròniques en fases evolucionades. La UFISS intervé donant suport a la fase d’hospitalització i a la fase aguda al Servei d’Urgències.

Equip de suport al domicili. Programa d’atenció domiciliària, equips de suport (PADES)

És un equip sanitari de valoració i suport al domicili. L’objectiu de l’equip és donar suport a l’atenció primària en aquells casos complexes i que es beneficien de la interdisciplinarietat i de l’atenció especialitzada al domicili. A més, realitzen atenció integral en la gestió de casos complexes i en la coordinació de recursos entre nivells assistencials.

Gestora de cures

Infermera que fa un abordatge proactiu i individualitzat amb l’objectiu de garantir la continuïtat assistencial i la qualitat de les cures un cop el pacient és donat d’alta de l’hospital.

La relació amb el Servei d’Urgències és bàsicament per assumir ingressos provinents d’aquest servei a qualsevol hora del dia.

El Servei de RHB es desplaça a la unitat en torn de matí per fer els tractaments, previ contacte amb la infermera de la unitat.
Els pacients que precisen de tractament durant la tarda se’ls desplaça al Servei de RHB, trajecte que fa acompanyat del/de la portalliteres.

És una àrea d’atenció a les necessitats socials que sorgeixen a causa d’un procés de malaltia dels pacients i de les seves famílies durant l’ingrés, l’estada i l’alta hospitalària, analitzant, en cada cas, els diferents aspectes que presenten. Si l’usuari ho considera també pot sol·licitar aquest servei.

És l’àrea que s’ocupa de tots els problemes psicològics associats als processos de malaltia (diagnòstic, patiment, tractament, cronificació i rehabilitació). Si l’usuari ho considera també pot sol·licitar aquest servei.

EQUIP

Cap de la unitat 1: Irene Roura Vinyes
Cap de la unitat 3: Nafissa Boumsahi Ouhai
Cap de la unitat 4: Glòria Noguer Padrosa

Capital humà adjunt al servei:
Metges i metgesses
Infermeres
TCAI
Treballador/a social
Portalliteres
Psicòloga
Fisioterapeutes