I Concurs fotogràfic sobre lactància materna a la Fundació

Es poden presentar les fotografies fins el 14 de juliol de 2024

    Aquest tractament es regirà pel que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 i de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, per la qual cosa l’informem de que les dades personals contingudes en aquest formulari, previ el seu consentiment, quedaran incorporades a un fitxer ubicats als servidors de la de la Fundació, amb CIF G55195929, amb la finalitat de tenir constància de la persona que presenta cada fotografia, informar-la sobre el procés de concurs en tots els seus aspectes, contactar en cas de qualsevol incidència i oferir-li informació aquelles exposicions, esdeveniments o projectes en els quals participa alguna de les fotografies presentades. Les seves dades no seran cedides a terceres persones, excepte quan ho exigeixi una disposició legal. Vostè té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a sol·licitar-ne la seva rectificació o supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament, a oposar-se al tractament de les seves dades i a sol·licitar-ne la portabilitat a través de l’adreça de correu electrònic dpd@hospiolot.cat. Per més informació sobre la política de privacitat de la FHOCG, pot visitar la web hospiolot.com.