La PEHSU Garrotxa participa a l’estudi de les anàlisis de plom en sang de Bonmatí

Els resultats d’aquesta acció s’han presentat aquest dimarts 11 de juliol i han confirmat que el 99,3% de les analítiques de plom en sang se situen dins els nivells recomanats. 
L’acció ha anat acompanyada d’una etrevista individualitzada per estudiar les fonts d’exposició i factors relacionats amb l’entorn. 

La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa (PEHSU) ha col·laborat amb la Regió Sanitària de Girona, l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’equip d’atenció primària d’Anglès en les analítiques de plom en sang que es van fer durant el mes de juny a Bonmatí. Amb aquesta acció es volia atendre la petició de l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí, que demanava la realització de controls analítics per la preocupació manifestada per la ciutadania davant la proximitat d’una indústria al nucli urbà. Les analítiques, a més, van anar acompanyades d’un cribratge mediambiental mitjançant una entrevista (Full Verd) a les famílies sobre factors relacionats amb el seu entorn residencial i els seus hàbits.

El 99,3% dels resultats de les analítiques de plom en sang a Bonmatí descarten concentracions altes d’aquest metall i se situen en nivells inferiors al màxim establert per aquesta acció, de 3,5 micrograms/decilitre. Entre el 12 i el 15 de juny es van realitzar un total de 140 analítiques en infants (138) i dones gestants (2), residents a Sant Julià de Llor i Bonmatí o amb una relació freqüent amb el municipi. Del conjunt de resultats obtinguts, la mitjana geomètrica és de 0,966 micrograms per decilitre, d’acord amb el criteri estadístic establert en els estudis de plom en sang, i per tant per sota el límit marcat. 

Els resultats de les mostres formen part d’un estudi més complet que es realitzarà des de l’Agència de Salut Pública juntament amb tota la informació obtinguda al Full Verd. Un cop completat, es presentaran les conlcusions a la ciutadania de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 

Del conjunt d’analítiques, només un resultat ha mostrat nivells de plom en sang lleugerament superiors al límit que s’ha marcat per aquesta acció, de 3,4 micrograms/decilitre. Aquest valor pren com a referència altres estudis científics que han analitzat les concentracions de plom en sang així com recomanacions de l’OMS. D’aquesta manera s’estableix aquesta dada de referència a partir de la qual cal estudiar les fonts d’exposició.

Per aquest motiu, des de la Subdirecció Regional a Girona de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’està estudiant de forma particular i individualitzada aquest cas a partir de la informació recollida en el Full Verd de la PEHSU, per tal de determinar quins factors li poden ocasionar aquestes concentracions de plom a la sang i prendre mesures per reduir-los. En aquest sentit, la població es pot veure exposada al plom a través del fum ambiental del tabac, joies, pintures, joguines, cosmètics, ceràmiques, canonades d’aigua potable de plom, etc. 

Pel que fa al perfil del conjunt de participants, la majoria d’ells (80%) són persones censades al poble. Concretament, hi ha participat 110 dels 226 infants empadronats, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. La resta són infants d’altres municipis, però amb molta vinculació amb Bonmatí. La mitjana d’edat dels participants, sense tenir en compte les dues dones gestants, és de 8,57 anys. I per gènere, 74 corresponen a nenes i 64 són nens.