Proves funcionals digestives: manometria esofàgica , pH-metria i manometria anorectal

La manometria esofàgica és una prova que mesura les pressions i els patrons de contracció de l’esòfag i permet avaluar el funcionament dels esfínters esofàgics a la faringe i a l’entrada de l’estómac.
Durant la manometria esofàgica s’introdueix una sonda molt prima a través del nas, l’esòfag i fins arribar a l’estómac. Disposa d’uns sensors de pressió connectats a un sistema molt sensible de perfusió que tradueix els senyals mitjançant un software d’alta resolució.

Sovint es completa l’exploració amb una pH-metria, una sonda encara més prima que el pacient porta durant 24h i que va connectada a un gravador de PH. Permet registrar els episodis de reflux àcid, especialment indicada en el diagnòstic de la malaltia per reflux i hèrnia de hiatus.
Abans del procediment se li aplicarà un anestèsic al nas per afavorir que la prova sigui menys molesta. L’estudi no és dolorós, però sí relativament molest, d’una durada inferior a una hora.

La manometria anorectal, basada en el mateix sistema, permet mesurar les pressions i el funcionalisme anal i rectal. S’utilitza una sonda amb sensors de pressió i una altra sonda amb globus per mesurar volums. Especialment indicada en l’estudi i diagnòstic de la incontinència anal i trastorns de defecació.