Psicologia clínica

La psicologia clínica i de la salut és el camp d’especialització de la psicologia que aplica els principis, les tècniques i els coneixements científics per avaluar, diagnosticar, explicar i tractar de modificar per prevenir les anomalies o els trastorns mentals o qualsevol altre comportament rellevant per als processos de la salut.
El/la psicòleg/òloga clínic s’ha de coordinar de forma interdisciplinar per potenciar les estratègies d’acció i consolidar els canvis proposats, a través de les reunions interdisciplinàries, la coordinació amb els equips específics, els/les especialistes i les unitats específiques.

CARTERA DE SERVEIS

Donar una resposta assistencial i rapidesa de diagnòstic als pacients en processos relacionats amb una possible malaltia neurodegenerativa: delírium, demència, trastorns amnèsics i altres trastorns cognitius.

Consulta de diagnòstic preferent
– Atenció a pacients remesos des d’atenció primària
– Atenció a pacients remesos des d’altres serveis de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
– Atenció a pacients remesos des de Salut Mental

Es pot sol·licitar consulta per part del facultatiu i especialista per intentar identificar el problema de comportament, cognitiu, emocional de la persona i que cal tractament. Fer una avaluació psicològica i decidir si és un problema que es pot assumir per ser la seva competència o no, decidir quin és el grau de gravetat del problema, especificar el problema, indicar el tractament més adequat i/o derivar-ho si es valora.

El psicòleg clínic i de la salut s’ocupa de tots els problemes psicològics associats als processos de malaltia (diagnòstic, patiment, tractament, cronificació i rehabilitació). Es pot ocupar de l’impacte psicològic del diagnòstic d’una malaltia greu o facilitar la recuperació post-quirúrgica.
L’eix d’intervenció és a nivell pacient i també de família, segons les necessitats i el resultat de l’exploració.
La intervenció a la unitat 1, la unitat 2 i l’Hospital de Dia Rehabilitador està protocol·litzada i integrada a l’equip interdisciplinar que actua en les unitats esmentades amb visita dia a dia de seguiment. Mentrestant, la intervenció a la unitat 3 i unitat 4 és via interconsulta per part de l’especialista i/o infermeria.

EQUIP

Psicòloga clínica i neuropsicòloga
Marta Linares Chamorro