Cirurgia

El Servei de Cirurgia s’encarrega de la valoració clínica, del diagnòstic, la prevenció, el tractament per mitjans quirúrgics i/o no quirúrgics, el seguiment i la rehabilitació adient pel restabliment funcional definitiu de l’atenció del pacient portador de malalties que afecten al sistema gastrointestinal i les glàndules endocrines. També avarca les cirurgies toràciques no cardiovasculars i la cirurgia plàstica.

CARTERA DE SERVEIS

Consultes externes

Donar una resposta assistencial i rapidesa de diagnòstic als pacients remesos de l’atenció primària, de diferents mútues i des d’altres serveis de l’hospital en processos relacionats amb:

La cirurgia general és l’especialitat mèdica de classe quirúrgica que engloba les intervencions de l’aparell digestiu incloent el tracto gastrointestinal i el sistema hepato-biliar-pancreàtic i el sistema endocrí; a més també de les glàndules suprarenals, tiroides, paratiroides i mama. Així mateix inclou la reparació d’hèrnies i eventracions de la paret abdominal.

Tècniques específiques:

Proves funcionals digestives

Consulta de subespecialitats

És una especialitat mèdic-quirúrgica dedicada a l’estudi, prevenció, diagnòstic clínic i instrumental i tractament de la patologia vascular.

Tècniques específiques:
Ecografia vascular

És una consulta especialitzada en el diagnòstic i tractament quirúrgic i no quirúrgic de les malalties del còlon, recte i anus. Té una especial dedicació al càncer de còlon, coordinada amb el circuit de diagnòstic ràpid i el programa de detecció precoç de càncer colorectal.
Inclou també l’estudi de les patologies de sol pèlvic, com la incontinència fecal, disinèrgies defecatòries i el prolapse rectal.

Tècniques específiques:
– Manometria anorectal
– Bio feedback
– Rectosigmoidoscòpia
– Lligadura hemorroidal

És l’especialitat de la cirurgia que s’ocupa de corregir o reconstruir una part del cos humà.

La unitat de mama treballa per realitzar un treball integral de la patologia de la mama –amb especial atenció al càncer de mama-, des del diagnòstic precoç fins l’alta. La unitat compta amb un Comitè de Mama que es reuneix setmanalment per avaluar els casos i poder establir els procediments a seguir i establir el diagnòstic més precís i personalitzat per a cada pacient.
Programa precoç de càncer de mama
COM FHOCG #2 (UPM)

La cirurgia pediàtrica tracta la patologia quirúrgica de pacients des del seu naixement fins als 16 anys d’edat.

El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte es va iniciar a la Garrotxa el gener del 2015 i està destinat a homes i dones d’entre 50 i 69 anys. Aquesta població diana rep una carta cada dos anys on se’ls explica el funcionament del programa i se’ls recondueix a la farmàcia, on se’ls dona un kit per dipositar una mostra de femta i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia.

Si els resultats són negatius, o sigui, que no es detecta sang a la femta, els participants reben una carta on se’ls informa i se’ls convida a prendre part del programa dos anys després (si continuen tenint menys de 70 anys).

Si els resultats són positius, se’ls cita per a una visita amb la infermera del programa on se’ls indicarà si és necessària una visita amb el metge anestesiòleg i la realització d’una colonoscòpia. En cas afirmatiu, se’ls explicarà tota la preparació per a sotmetre’s a la prova.

Si els resultats de la colonoscòpia són estàndards rebran una carta dient que durant 10 anys queda exclòs del PDPCCR i que per qualsevol canvi haurà d’assistir al metge de capçalera.

Si a la colonoscòpia hi ha resecció de pòlips, s’enviaran a analitzar. Un cop arribi el resultat se’ls avisarà per una visita successiva i se’ls hi explicaran els resultats, que poden ser:

  • Adenoma de baix risc: continuaran al programa i d’aquí 2 anys se’ls tornarà a convidar.

  • Adenoma de risc intermig: quedaran exclosos del programa i caldrà que facin una colonoscòpia de revisió d’aquí 3 anys.

  • Adenoma d’alt risc: quedaran exclosos del programa i caldrà que facin una colonoscòpia d’aquí un any.

Quiròfan

Els cirurgians del Servei de Cirurgia General i Digestiva (CGD) realitzen totes les intervencions pròpies de l’especialitat laparoscòpica i oberta, i a més estan organitzats en unitats d’especial dedicació.

Cirurgia colorectal i sol pèlvic:
Guillem Picart Solà i Clara Ramos Acero
Cirurgia esofagogàstrica:
Héctor Ivo Marani
Cirurgia de paret abdominal:
Vasile Veste
Cirurgia de tiroides:
Héctor Ivo Marani i Vasile Veste
Unitat de Patologia Mamària:
Joaquim Martínez Torres (coordinador) i Vasile Veste
Patologia vascular:
Oriol Salomó Fonoll
Cirurgia plàstica:
Josep Maria Ribas Puntí i Joaquim Martínez Torres
Cirurgia pediàtrica:
Bernardo Núñez García i Hector Ivo Marani
Proves funcionals digestives:
Héctor Ivo Marani i Guillem Picart Solà

Cirurgia laparoscòpica
La laparoscòpia és una tècnica endoscòpica que permet visualitzar l’interior de la cavitat abdominal, mitjançant la introducció d’una càmera a través de la paret abdominal (generalment pel melic).
Abans de la introducció de la càmera és necessari inflar la cavitat abdominal mitjançant la injecció de gas, diòxid de carboni, a través d’una agulla que s’introdueix per la paret abdominal.
Un cop efectuat un procediment laparoscòpic, a vegades pot aparèixer un dolor abdominal difús i en algunes ocasions un dolor referit a les espatlles, típicament a l’espatlla dreta. Aquest dolor sol durar pocs dies i és causa de la irritació que el diòxid de carboni genera en algunes estructures internes de la cavitat abdominal.
El principal avantatge de la cirurgia laparoscòpica és, a més d’un millor resultat estètic, una millor recuperació postoperatòria en relació a la cirurgia abdominal oberta convencional. Hi ha menor dolor postoperatori, menor sagnat intraoperatori i una reintroducció de la dieta oral més ràpida.
Com a conseqüència del prèviament ressenyat un pacient sotmès a una cirurgia laparoscòpica podrà reincorporar-se a les activitats de la vida quotidiana amb major celeritat que el que és sotmès a una cirurgia oberta abdominal.

Procediments

Són una sèrie de procediments diagnòstics o terapèutics que per les seves característiques i els riscos potencials fan que en algun moment pugui ser necessària la intervenció d’un anestesiòleg, a més del metge especialista que les realitza.

El Servei de Cirurgia donarà cobertura les 24 hores del dia, 365 dies/any. Aquesta cobertura quedarà garantida per un adjunt de guàrdia localitzat a criteri del personal mèdic d’urgències.

Els pacients procedents del Servei de Cirurgia General i Digestiva (CGD) que solen utilitzar l’Hospital de Dia Mèdic més habitualment són els que precisen:
– Tractament antibiòtic e.v. durant uns dies més, després d’un ingrés hospitalari.
– Control de patologies complexes que poden requerir cures o atencions especials (gastrostomies, reservoris venosos per quimioteràpia).
– Circuit de diagnòstic ràpid de càncer de còlon i recte: la primera acollida d’aquests pacients la fa l’infermera oncològica d’Hospital de Dia. El circuit està organitzat de tal manera que als pacients a qui es diagnostica un càncer colorectal, en menys d’una setmana es pugui fer tot l’estudi d’estadiatge (TAC, ecografies, anal·lítiques…) de forma coordinada, la primera visita amb cirurgia, la valoració anestèsica preoperatòria i programar la intervenció quirúrgica en els casos que es necessita, de forma preferent, en menys de 21 dies.

Està organitzat per una visita diària que vetlla per la continuïtat d’un procés  d’atenció i seguiment de la patologia que avarca des de el moment d’ingrés, l’evolució i l’alta de l’hospital. Els especialistes realitzen la visita mèdica, juntament amb el personal d’infermeria, coordinació fonamental perquè el procés assistencial sigui el més satisfactori.

Actualment existeix un flux de comunicació entre el Servei de Cirurgia i l’atenció primària i s’està treballant per incorporar les consultes virtuals.

DOCUMENTACIÓ

EQUIP

Cap de servei:
Pilar Hernàndez Casanovas

Metges i metgesses adjunts al servei:
Octavio Rafael Bosch Fernàndez
Juan Andrés Dardano Berriel
Miquel Gòmez Artacho
Héctor Ivo Marani
Joaquim Martínez Torres
Natàlia Morell Aguilar
Luis Ortiz Atienza
Bernardo Núñez García (cirurgia pediàtrica)
Guillem Picart Solà
Clara Ramos Acero
Dietmar Reinaldo Baliño
Pedro Miguel Torres Rodríguez
Òscar Huc Garcia (cirurgia plàstica)
Josep Maria Ribas Puntí (cirurgia plàstica)