Unitat Trànsit RS Girona 

Què és la Unitat Trànsit de Girona?

La Unitat Trànsit és un servei centrat en atendre i acompanyar la persona trans* i si cal al seu entorn en el procés de transició cap a la identitat sentida, amb un enfocament multidisciplinari i d’arrel comunitari centrat en les necessitats i les expectatives de la persona trans* i fonamentat en la seva autonomia i en un procés de decisió compartida amb el professional de la salut.  

La Unitat dona servei a tota la Regió Sanitària Girona. Ofereix assistència tots els dijous des de les dependències de l’ASSIR Gironès-Pla de l’Estany (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) al centre de salut Güell de Girona (carrer Mossèn Joan Pons, 6).

Els professionals que integren la unitat són professionals de ginecologia, pediatria endocrinològica, endocrinologia, psicologia, treball social i llevadores. S’incorporaran a l’equip metges de família, i en cas de necessitat altres especialitats com ara urologia, cirurgia plàstica, otorinolaringologia, rehabilitació, etc.

*El terme trans engloba totes aquelles persones que s’identifiquen amb un gènere diferent a l’assignat al néixer o que expressen la seva identitat de gènere de manera no normativa. Aquesta diversitat s’expressa afegint un asterisc a la paraula trans.

Com accedir-hi?

L’accés a la Unitat Trànsit de la Regió Sanitària Girona es podrà fer seguint dues vies:

  • Per derivació directa dels metges de família o els pediatres d’atenció primària, ja sigui a sol·licitud de la persona trans* o, en cas de menors d’edat, dels pares o tutors legals.
  • Enviant un correu electrònic girona.ics@gencat.cat demanant l’accés a la Unitat i on s’adjuntaran les dades de la targeta sanitària.

Com serà el procés?

En la primera visita es realitzarà una entrevista que té per objectiu recollir la informació del cas concret per tal de poder definir el millor acompanyament i assessorament, tenint en compte l’edat, situació personal i l’entorn de la persona. A partir d’aquí, s’informaran de les diferents opcions a seguir i, seguint les necessitats i voluntats de cada cas, es farà un seguiment i acompanyament molt personalitzat.

Els professionals ajustaran la seva assistència a les necessitats i voluntat de la persona trans*: oferiran acompanyament psicoterapèutic sempre que ho sol·licitin de forma voluntària, iniciaran preparats hormonals quan calgui, derivaran a les persones trans* als centres hospitalaris de referència per a ser intervingudes quirúrgicament quan ho desitgin, etc… També es redactaran els informes mèdics necessaris per llei per a diferents àmbits administratius  i tota mena d’informes que puguin facilitar la socialització de la persona en el seu gènere sentit.

Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, aquestes es podran realitzar a partir dels 16 anys. Cal tenir present que no hi ha cap cirurgia necessària des del punt de vista clínic en cap procés de transició. Si la persona trans* manifesta el seu desig d’operar-se d’algun dels procediments involucrats en el procés de transició, des de la Unitat Transit s’informarà dels passos a seguir i es faran les gestions oportunes.

Una part important del procés serà l’acompanyament psicològic, per tal de facilitar l’autoacceptació del gènere sentit, apoderar la persona i evitar l’aïllament social. Aquest suport psicològic podrà ser individual i/o grupal, i pot fer-se extensiu al seu entorn més proper.

Des del treball social sanitari s’intervé també en les dificultats socials que apareixen durant el procés de transició o posteriorment. Els professionals de treball social elaboren un pla sociofamiliar d’intervenció amb la persona i/o família per tal de potenciar les habilitats i capacitats pròpies, tenint en compte la xarxa de serveis, entitats i recursos socials. El repte de l’atenció social, és acompanyar en la presa de consciència de les dificultats i en la cerca d’alternatives i suports.