Urgències

L’OMS entén per urgència l’aparició fortuïta en qualsevol lloc o activitat d’un problema de causa diversa i gravetat variable que genera la consciència d’una necessitat imminent d’atenció per part del subjecte que el pateix. Per tant, l’objectiu del Servei d’Urgències és atendre qualsevol persona que sol·liciti assistència sanitària urgent en el menor temps i amb la major eficiència possible. S’hi pot accedir ja sigui per pròpia iniciativa o remesos per un altre dispositiu sanitari.
El Servei d’Urgències funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
Des de l’any 2006, el Servei d’Urgències gestiona la base concertada al SEM per a l’atenció extrahospitalària de les emergències mèdiques amb una Unitat de Suport Vital Avançat les 24 hores del dia.

ATENCIÓ A LA PERSONA

Quan una persona necessita atenció sanitària urgent i s’adreça al Servei d’Urgències de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, cal que s’identifiqui amb la targeta sanitària corresponent o bé qualsevol targeta d’assegurança o mútua de salut.
Una vegada s’hagi fet la filiació de dades, l’autorització per informar als familiars o acompanyants, i s’hagi obert la història informatitzada, s’imprimiran etiquetes i un braçalet identificatiu, s’entregaran a la persona i s’oferirà anar a la sala d’espera on el/la infermer/a de triatge i classificació els cridarà de seguida que pugui.

Si una persona no pot donar les dades per la seva gravetat es demanarà a algún familiar o acompanyant que les faciliti al personal de la recepció.
Aquesta recepció també informarà dels recursos de transport, línies de bus, taxis, realització de justificants, etc. que l’usuari pugui necessitar en aquell moment.

La persona acompanyada per un familiar (si s’escau) tindrà el primer contacte amb el personal sanitari i es donarà pas a la classificació o triatge:

Classificació

La classificació o triatge és una activitat imprescindible en l’atenció a urgències, és un punt de partida de l’organització de l’assistència al servei. Es tracta d’un sistema de valoració i selecció del motiu de consulta que permet prioritzar l’atenció i ubicar a la persona en el lloc més adient, seguint el sistema de triatge estandaritzat andorrà e-PAT.
La responsabilitat recau sobre la infermera de triatge la qual té el recolzament del metge del circuit ràpid de persones així com de la resta de l’equip. En el box de classificació es col·locarà la polsera identificativa a la persona i se li explicarà que l’ha de dur durant la seva estada a l’Hospital. La priorització es farà en funció de la simptomatologia o signes que refereixi, les constants vitals i els signes d’alarma o compromís vital.

Sala d’espera

Hi ha dues sales d’espera:

· Sala d’espera general, situada fora del servei. Aquí s’hi esperaran totes les persones pendents d’entrar al circuit assistencial ràpid abans i després de ser triades i classificades, els acompanyants i familiars, i aquelles persones que el personal sanitari consideri. També romandran les persones que amb l’alta del servei esperin algún familiar o taxi que els torni a casa.

· Sala d’espera interna, situada dins del servei. Aquí s’hi esperaran totes aquelles persones que un cop triades i classificades estan pendents d’un box del circuit assistencial polivalent, i aquelles que amb l’alta del servei estan pendents d’una ambulància i no cal que estiguin enllitades. Alhora també s’esperaran totes aquelles persones que un cop triades i classificades estan pendent de fer una Rx i que un cop feta podran tornar a sala d’espera general o al lloc asignat per a la seva assistència.

Alta del servei (alta mèdica)

Quan es decideix donar l’alta del servei a una persona a la qual s’ha atés, el metge informarà a la persona (o a la família, tutor, etc.) i li entregarà una còpia de l’informe assistencial.

Alta infermer/a

Quan es decideix donar l’alta infermer/a a una persona a la qual s’ha atés, la infermera informarà a la persona (o a la família, tutor, etc.) i li entregarà una còpia de l’informe assistencial.

La història clínica informatitzada comprèn el conjunt de documents relatius als processos assistencials de cada persona, amb la identificació del personal sanitari que han intervingut en ells, amb l’objectiu d’obtenir la màxima integració possible de la documentació clínica de cada persona.
Tots les persones tenen el dret a què quedi constància de la informació relativa a tots els seus processos assistencials. És un dret i un deure dels professionals registrar a la història clínica de la persona totes aquelles anotacions que es considerin rellevants per a l’atenció continuada a la persona i la seva família.
El personal que accedeix a les dades de la història clínica en l’exercici de les seves funcions queda subjecta al deure del secret. El personal sanitari assignat com a responsable de l’atenció de la persona farà constar obligatòriament els antecedents personals, al·lèrgies a medicaments, tractament actual i les dades clíniques més rellevants.

CARTERA DE SERVEIS

– Atenció urgent a tots els usuaris que ho sol·licitin, ja sigui per iniciativa pròpia com per derivació d’altres estaments sanitaris.

– Atenció urgent a tots els usuaris hospitalitzats al nostre centre, tant de la Unitat d’Aguts com d’atenció a la cronicitat.

– Assistència extrahospitalària emergent a través de la base USVA coordinada pel SEM i que té concertada al nostre centre.

– Atenció Continuada a tot el territori de la comarca de la Garrotxa en horari ABS tancat: visites domiciliàries urgents , les nits dels dies laborables i tot el dia en festius i caps de setmana.

– Gestió dels trasllats interhospitalaris de pacients amb patologies no assumibles pel nostre nivell hospitalari.

– Assitència CAS i PADES en horari tancat.

– Relació i comunicació amb les autoritats i serveis públics en diferents circumstàncies.

EQUIP

Cap del servei (en funcions)
Anna Coll Nogué

Cap d’unitat infermera (en funcions)
Sandra Olivet Ferré

El capital humà assignat al servei
Metges i metgesses
Infermeres
Tècnics i tècniques de Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI)
Portalliteres
Administratius i administratives
Aquest servei assumeix la gestió del servei de la Unitat de Suport Vital Avançat d’Emergències Mèdiques del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.