Memòria d’activitat de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 2018

L’activitat domiciliària i ambulatòria són aspectes que surten reforçats aquest 2018
La posada en marxa dels recordatoris via sms per les visites i proves i les campanyes de sensibilització donen resposta a la voluntat de millorar la comunicació i accessibilitat amb els usuaris

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (FHOCG) gestiona l’Hospital de 132 llits, 2 Centres d’Atenció Primària i 6 consultoris locals. Aquest total d’equipaments atén 56.613 persones adscrites a la seva àrea d’influència, segons dades del 2018.

Diàriament la Fundació atén una mitjana de 98 urgències hospitalàries, unes 393 consultes d’atenció primària, 364 visites a consultes externes i s’hi fa unes 13 intervencions quirúrgiques programades.

La memòria d’activitat del 2018 inclou un resum de l’activitat assistencial i no assistencial de la Fundació, i a més fa un recull de les principals accions que s’han dut a terme durant aquest any. El document és una eina de referència i consulta per als professionals i per al ciutadà i suposa un exercici de transparència que posa al descobert l’esforç i la dedicació que fan tots els professionals en la seva tasca diària.

L’activitat domicilària i ambulatòria

L’activitat a la Fundació aquest 2018 ja evidencia una lleugera tendència a potenciar tant l’activitat ambulatòria com domicilària i, en certa mesura, anar reduint l’activitat amb internament i d’atenció als propis centres de salut.

L’activitat quirúrgica sense ingrés n’és un exemple. Els beneficis i oportunitats que aquest tipus de cirurgia ambulatòria aporta tant tals pacients com al propi sistema sanitari fa que sigui una tendència en auge a la majoria de centres. Així doncs, aquest 2018 s’han fet 4.113 intervencions quirúrgiques sense ingrés, un 3,21% més que l’any anterior (3.985), i 1.512 intervencions quirúrgiques amb ingrés, un 1,37% menys que el 2017 (1.533). La primera vegada que aquestes xifres s’intercanvien.

Aquesta tendència també la veiem a l’atenció primària on es percep una diminució de l’activitat realitzada a consulta per part d’infermeria, de 32.805 consultes el 2017 a 31.884 el 2018, un 2,81% menys. I en conseqüència un augment de l’activitat domiciliària, tant d’infermeria com de personal mèdic. Si el 2017 es van fer 4.466 visites a domicili, el 2018 han estat 4.936, un augment del 10,52%.

L’atenció a la cronicitat, concretament en l’àmbit de les cures pal·liatives, n’és un altre exemple. Mentre el nombre de pacients ingressats a cures pal·liatives ha disminuït un 16,76%, els pacients atesos al Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) han pujat un 18,11%. L’atenció d’aquests pacients amb malalties cròniques i/o en la fase final de la vida millora quan segueixen el tractament al seu domicili.

Més comunicació i sensibilització amb els garrotxins i garrotxines

El 2018 també s’ha posat en marxa el sistema d’avisos per SMS amb l’objectiu de millorar i fer més fluida la comunicació amb els usuaris i pacients, i que ja ha donat els seus fruïts reduint considerablement l’absentisme a consultes externes. Aquesta accessibilitat també s’ha mostrat amb els ‘blíster salut’, els vídeos explicatius sobre com els usuaris s’han de preparar per fer-se una prova, en aquest cas una colonoscòpia.

La funció dels professionals sanitaris no és només diagnosticar i tractar patologies, sinó també ajudar a prevenir-les. Per això aquest darrer any s’han fet diferents campanyes i organitzat sessions per explicar a la ciutadania com podem prevenir les infeccions amb una correcta higiene de mans, el càncer de mama amb canvis d’hàbits en el nostre dia a dia o el càncer de pulmó deixant de fumar.

Actualment la Fundació compta amb una plantilla mitjana de 490 treballadors dels quals un 83% viuen a la Garrotxa. La majoria dels professionals tenen un contracte indefinit, un 81%, i un 69% estan a jornada completa. Cal destacar, també, la feminització del sector, amb un 83,5% de dones i un 17,6% d’homes.